Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2009

Η επιδότηση των “Νέων Αγροτών” στα βασικά της σημεία...

Γράφει ο
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΤΕΜ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ*

Στις 16 του Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων επιδότησης για την εγκατάσταση Νέων Αγροτών. Η λήξη ορίζεται την 31 Δεκ. 2009.
Την επιδότηση αυτή τη λαμβάνουν όσοι θέλουν να γίνουν επίσημα αγρότες (ωραίο καιρό διάλεξαν!!!) και έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και μάλιστα της περιοχής που έχει εφαρμογή το επιδοτούμενο αυτό πρόγραμμα.
β) Να γραφούν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) (Ρωτήστε τη Δ/νση Γεωργίας).
γ) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 40ό.
δ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1.750 ώρες απασχόλησης ανά έτος). (Υπάρχει κατάλογος που δείχνει για κάθε προϊόν τι απαιτήσεις χρειάζεται) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2.
ε) Να εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Επίσης το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.
Το ύψος της επιδότησης διαφέρει ανάλογα με τρία κριτήρια. Από το κάθε κριτήριο λαμβάνει και ένα ποσό.
Έτσι ανάλογα
Α) Με την περιοχή μόνιμης κατοικίας: Αν είναι ορεινή λαμβάνει 15.000 ευρώ, αν είναι μειονεκτική 10.000 ευρώ και οι λοιπές δίδουν 5.000 ευρώ.
Β) Με το είδος της εκμετάλλευσης: Αν είναι κτηνοτροφική 15.000 ευρώ, αν είναι φυτική 15.000 ευρώ, αν είναι μεικτή - μελισσοκομία 10.000 ευρώ.
Γ) Ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στην μελλοντική κατάσταση έχουμε 10.000 ευρώ αν είναι μεγαλύτερο του 120% του εισοδήματος αναφοράς και αν είναι μικρότερο 5.000 ευρώ.
Ο κάθε αγρότης παίρνει ένα ποσό από κάθε κατηγορία. Άρα η επιδότηση που μπορεί να πάρει κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ και τα παίρνει σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι το 40% και χορηγείται άμεσα με την αποδοχή της απόφασης έγκρισης πράξης και οι άλλες δύο από 30% από το επόμενο έτος και με την απόκτηση των ανάλογων προϋποθέσεων και δεσμευτικών στόχων. Στην Περιφέρεια της Κρήτης μοιράζονται 16.000.000 ευρώ, ενώ Πανελλαδικά δίδονται 100.000.000 ευρώ (τώρα με την κρίση ήθελα να δω που θα τα βρούνε να τα δώσουνε…).
Ποιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις επιδοτούνται:
1. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
2. Να είναι μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα).
3. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Το σύνολο της εκμετάλλευσης (εκτός των καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν προβλέπεται η δήλωσή τους στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες.
Ποιοι δεν επιδοτούνται:
1. Τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι εταιρείες.
2. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογαριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν ή είχαν τον έλεγχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο (μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμοι εκπρόσωποι κ.λπ.) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας.
3) Όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.
4) Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (σήμερα € 22.500). Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούμενων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόμενο έτος.
5) Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (σήμερα ανέρχεται σε € 15.000). Το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των εξωγεωργικών εισοδημάτων όπως προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούμενων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόμενο έτος. Οι εποχιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου εξετάζονται ανά περίπτωση (ημερομίσθια, μισθός, περίοδος και διάρκεια σύμβασης κ.λπ.). Η περιστασιακή απασχόληση δύναται να γίνει αποδεκτή εφόσον πραγματοποιείται σε χρόνο που το είδος της καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει.
6) Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός είτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ την οποία λειτουργούσε, ή λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη.
7) Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού.
8) Οι σπουδάστριες - σπουδαστές και φοιτήτριες - φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
9) Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης ή εκκρεμεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά.
10) Όσοι δεν αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των ασφαλιστικών οργανισμών, του Εθνικού Δημοτολογίου, του Εθνικού Κτηματολογίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας κ.λπ.
11) Όσοι έχουν τύχει απόφασης ένταξης ή/και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οποτεδήποτε στο παρελθόν.
12) Όσοι δηλώνουν στην αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή στοιχεία.
13) Όσοι δεν προσκομίζουν με την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται από την παρούσα πρόσκληση του Μέτρου (Κεφ. Ι. Γ7) ή και από το φάκελο υποψηφιότητας.
Αναμφισβήτητα η όλη υπόθεση χρειάζεται ενημέρωση και προσοχή η οποία μπορεί να αναζητηθεί από τους αρμόδιους της Δ/νσης Γεωργίας. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται βιαστικό και πρόχειρο…

* Οικονομολόγος

Πανεπιστημίου Μακεδονίας

www.dcorfu.gr

1 σχόλιο:

achaia-beekeeper είπε...

Καλησπέρα επειδή ψαχνομαι αυτο τον καιρο...ποσες μονές ή διπλές κυψέλες πρεπει να έχει κάποιος Minimum για να δικαιούται επιδότηση ως νέος αγροτης?

Related Posts with Thumbnails